Konsernsider

Driftstjenester

Aneo hjelper kraftverkseiere med alt fra ren drift til forvaltning av kraftverkene og maksimering av verdiskaping. 

Asset Management

Vi kan hjelpe kraftverkseierne med å maksimere sin langsiktige verdiskapning og få trygg, effektiv og framtidsrettet teknisk og kommersiell forvaltning av sine vann- og vindkraftanlegg.

Dette inkluderer:

 • Selskapsledelse: styrerådgivning, rapportering og daglig ledelse
 • Strategiarbeid og langtidsplaner: Utarbeidelse av vassdragsstrategier og utviklingsstrategier.
 • Risikostyring
 • Oppfølging av miljøtiltak, vilkårsrevisjoner, eiendomssaker etc.
 • Interessenthåndtering på vegne av selskapet.

Technical Management

Vi kan hjelpe deg som eier med å maksimere sin langsiktige avkastning og verdiskaping fra anleggene.

Dette inkluderer:

 • Identifisere behov for oppgraderinger og utarbeide investeringsplaner 
 • Teknisk strategiarbeid, inkludert asset- og vedlikeholdsstrategier
 • Drifte og utvikle teknisk kvalitetssystem og teknisk fagmiljø

Operations and maintenance

Våre tjenester innen Operations and Maintenance har som primærmål å sikre tilgjengelige anlegg for produksjon, ved å drifte og vedlikeholde anleggsporteføljen ihht. mål satt av eierne.

Dette inkluderer:

 • Håndtering av uforutsette hendelser og ikke planlagte situasjoner som påvirker produksjonen
 • Ivareta etterlevelse av myndighets- og eierpålagte krav
 • Planlegging og utførelse av effektive og forebyggende drifts- og vedlikeholdsoperasjoner
 • Gjennomføring av mindre anleggsoppgraderinger

Kontakt oss

Production environment