Konsernsider

Aneo, HitecVision och St1 går samman med avsikt att konsolidera sina innehav i Biokraft International, vilket skulle utlösa budplikt

Foto: Biokraft.

Pressmeddelande

18 december 2023

Aneo, HitecVision och St1 går samman med avsikt att konsolidera sina innehav i Biokraft International, vilket skulle utlösa budplikt

Aneo Renewables Holding AS[1] (”Aneo”) och St1 Sverige AB[2], som äger cirka 36,5 procent respektive 18,6 procent av det totala antalet aktier och röster i Biokraft International AB (”Biokraft” eller ”Bolaget”), noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market, meddelar idag sin avsikt att konsolidera sina respektive innehav i Biokraft i ett nybildat bolag, 1Vision Biogas AB[3] (”1Vision Biogas”) (”Konsolideringen”). 1Vision Biogas kommer att ägas till 50 procent av St1 Nordic Oy (”St1”) och till 50 procent av Daytona Holdco AS, ett holdingbolag gemensamt ägt av HitecVision genom HV Daytona Holding AS (”HitecVision”) och Aneo.

Konsolideringen är villkorad av att erforderliga tillstånd eller godkännanden erhålls från relevanta konkurrensmyndigheter och myndigheter för utländska direktinvesteringar (FDI), och kommer därför inte att genomföras förrän sådana tillstånd eller godkännanden har erhållits. Parterna förväntar sig att erhålla sådana tillstånd eller godkännanden under det första kvartalet 2024.

Förutsatt att erforderliga myndighetstillstånd eller godkännanden för Konsolideringen erhålls, kommer 1Vision Biogas, efter Konsolideringen, att inneha totalt 23 977 232 aktier i Biokraft, vilket motsvarar cirka 55,0 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Därmed skulle gränsen för budplikt enligt tillämpliga takeover-regler passeras och 1Vision Biogas skulle vara skyldigt att lämna ett budpliktsbud avseende resterande aktier i Biokraft inom fyra veckor, om inte inom samma tid 1Vision Biogas aktieinnehav i Biokraft minskas så att det inte längre uppgår till 30 procent eller mer av rösterna i Bolaget. 1Vision Biogas avser att fullgöra sina skyldigheter genom att lämna ett budpliktsbud avseende resterande aktier i Bolaget till ett erbjudandepris om 20,65 SEK kontant per aktie. 1Vision Biogas avser att lämna ett sådant erbjudande så snart som möjligt efter att erforderliga myndighetstillstånd eller godkännanden har erhållits.

Aneo och St1 har varit de största aktieägarna i Biokraft sedan 2022 och har stöttat utvecklingen av Bolaget. Det är nu Aneos, HitecVisions och St1s ambition att, förutsatt erhållande av erforderliga myndighetstillstånd eller godkännanden, och genom 1Vision Biogas, lämna ett budpliktsbud avseende de resterande aktierna i Bolaget och att fortsatt stödja Bolaget i att bli en ledande nordisk biogasaktör. Målet är att fortsätta Biokrafts spännande resa genom att aktivt arbeta med framtida tillväxtmöjligheter, exempelvis byggandet av nya biogasanläggningar i Tyskland och Sverige, samt att i nära samarbete med Bolagets ledning utforska ytterligare värdeskapande åtgärder genom operativa och finansiella initiativ. Med deras tidigare erfarenhet av att utveckla liknande företag inom energisektorn, tillhandahåller Aneo, HitecVision och St1 också det långsiktiga perspektiv och de finansiella resurser som behövs för att säkerställa framgångsrikt genomförande av de strategiska initiativen. Detta bidrar till att utveckla ett nordiskt energisystem som tar steg i riktning mot att uppfylla Parisavtalets klimatmål.

Aneo är ett nordiskt företag som investerar i produktion av förnybar energi, elektrifiering och energieffektivitet. Aneo är en av Norges största aktörer inom vindkraft, med en årlig produktion på över 6 TWh och som äger 1,2 TWh vindkraft i Norge och Sverige. Vidare tillhandahåller Aneo tjänster inom energiproduktion till energiproducenter i Norge, Sverige och Finland och strävar efter att vara en pionjär i den gröna omställningen genom utveckling av, och investeringar i, nya gröna värdekedjor. Aneo ägs gemensamt av HitecVision New Energy Fund AS och TrønderEnergi AS, har sitt huvudkontor i Trondheim, Norge, och har cirka 340 anställda.

HitecVision är en ledande europeisk entreprenöriell investerare inom energisektorn, med förvaltade tillgångar om motsvarande 8 miljarder EUR. Företaget har sitt säte i Stavanger, Norge, och har ytterligare kontor i Oslo, London och Milano. HitecVision har omfattande erfarenhet av att framgångsrikt utveckla energibolag och har sedan 1994 investerat i, förvärvat eller grundat över 200 bolag. Med en historik inom olje- och gasindustrin har företaget övergått till att bygga bolag med fokus på energiomställningen. HitecVision meddelade 2021 att alla nya portföljbolag kommer att vara bolag som bidrar till energiomställningen.

St1 är ett företag som arbetar med energiomställning, med verksamhet i Finland, Sverige, Norge och Storbritannien. Genom sin verksamhet implementerar St1 sin vision om att vara den ledande producenten och försäljaren av CO2-medveten energi. Bolaget har ett långsiktigt engagemang i investeringar inom energilösningar med låga utsläpp, och gör betydande investeringar inom biogasproduktion och distributionsnätverk i Norden. St1-koncernen har tankstationer i Finland, Sverige och Norge, tillsammans med ett växande nätverk av gasdistribution och laddningsstationer för eldrivna fordon. St1 har sitt säte i Helsingfors och har över 1 000 anställda. En väsentlig del av verksamheten är strategiska, långsiktiga samarbeten inom flera områden.

Aneo och HitecVision kommer att, genom ett gemensamt ägt holdingbolag, äga 50 procent av 1Vision Biogas, medan St1 kommer att äga resterande 50 procent.

Biokraft är ett nordiskt greentechbolag som producerar bioenergi och växtnäring i ett cirkulärt flöde genom att återvinna organiskt avfall och restprodukter i storskaliga bioraffinaderier. Biokraft bygger, äger och driver storskaliga biogasanläggningar med fokus på den nordeuropeiska marknaden. Idag finns anläggningar i Sverige, Norge och Sydkorea. Biogas är CO2-effektivt och sänker väsentligt utsläppen av växthusgaser när det ersätter fossila bränslen. Biokraft har drygt 110 anställda och är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tord Lien, Chef för kommunikation och samhällsansvar, Aneo

+47 902 530 96, tord.lien@aneo.com

Jan Harald Solstad, Senior Partner, HitecVision

+47 98 20 63 38, Jan.Harald.Solstad@hitecvision.com

Miika Johansson, Renewable Energy Business Unit Lead at St1 Nordic Oy

+358 45 117 6850, Miika.Johansson@st1.com

Frida Nilsen Mrad, Kommunikationsansvarig, St1 Nordic Oy

+ 46 761 482 842, Frida.nilsen.mrad@st1.com

Denna information lämnades för offentliggörande den 18 december 2023 kl. 08.15 CET.


[1] Ett bolag som ägs gemensamt av HitecVision New Energy Fund AS och TrønderEnergi AS.

[2] Ett av St1 Nordic Oy helägt bolag.

[3] Under ändring av namn från Goldcup 34249 AB.

Production environment