Konsernsider

Bakgrunn:

 • “Fosen-saken” var et sivilrettslig søksmål om skjønnsmessig utmåling av erstatning til reineierne på Fosen i forbindelse med bygging av Storheia vindpark og Roan vindpark.
 • Saken om økonomisk kompensasjon til reindriftsutøverne ble behandlet både i tingretten og lagmannsretten hvor det ble domsavsigelser om kompensasjonsomfang i begge rettsinstanser.
 • Ved behandling i Høyesterett ble skjønnet nektet fremmet, som betyr at de ikke tok stilling til hvor stor erstatningen burde være. Dette fordi retten på grunnlag av de bevis som var fremlagt, mente at konsesjonen var gitt på et utilstrekkelig grunnlag.
 • I forkant av anleggsstart, senest i 2016, ga reineierne på Nord-Fosen skriftlig samtykke, og skrev under på at de ikke hadde innsigelser mot gyldigheten av konsesjon og ekspropriasjonstillatelse for vindparken i Roan. De samtykket også til at bygging ble i iverksatt siden det bare var erstatningsbeløpet som var uavklart.


Hva sier Høyesterett?

 • Høyesterett skriver at OED i konsesjonsprosessen ikke tok nødvendige hensyn for å sikre avbøtende tiltak, og at reindriften på Fosen «på lengre sikt» er truet som følge av disse manglene ved konsesjonen.
 • Høyesterett mener at staten har brutt menneskerettighetene ved å gi en konsesjon uten tilstrekkelige avbøtende tiltak.
 • Dommen sier ikke at vindparkene må rives. Tvert imot har høyesterettsjustitiarius i ettertid presisert: Høyesterett presiserer at dommen om vindturbinene på Fosen ikke betyr at de må rives. Les dommen her.
 • Reindriftssamene hadde ikke anlagt sak med påstand om at vindmøllene skulle tas ned, og da falt dette utenfor sakens rammer, sier sjefen for dommerne i Høyesterett, justitiarius Toril Marie Øie til Adresseavisen (10.01.2022).
 • I motsetning til lagmannsretten mente Høyesterett at forslaget om vinterfôring av reinen på inngjerdet område ikke tilstrekkelig til å ivareta samenes rett til kulturutøvelse.


Hva sier OED?

 • Staten tolker dommens ordlyd om grunnlaget for reindrifta som «truet på sikt» slik at det er tid til å finne ut hvordan alle interesser kan ivaretas innenfor de rammene loven setter.
 • OED satte, umiddelbart etter høyesterettsdommen i gang et arbeid med nye utredninger, konsekvensutredningsprogram for å identifisere «tilstrekkelig avbøtende tiltak» som kan bidra til at reindriftens rett til å drive også blir ivaretatt i fremtiden.
 • Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sier staten er innstilt på å løse konflikten som har oppstått, og at vindkraft og reindrift kan foregå i samme område. Han er klar på at det er en stor jobb som må gjøres, og at det fortsatt kan ta ett år før et forslag til tiltak foreligger.
 • Regjeringen har beklaget overfor Fosen-samene at konsesjonsvedtaket har krenket menneskerettighetene.


Hva gjør Aneo/Roan vind?

 • Roan Vind forholder seg til konsesjonen gitt av Staten ved OED, som gir selskapet tillatelse til å drive vindkraftproduksjon i Roan i 25 år. Konsesjonen er gyldig inntil olje- og energidepartementet har konkludert med et nytt konsesjonsvedtak. Dermed opererer eierne av vindparkene innenfor de rammene norsk lov setter.
 • Menneskerettighetsbruddet består i tildelingen av konsesjon. Utbyggerne har ikke brutt menneskerettighetene.
 • Roan vinds virksomhet utgjør ikke en trussel mot reindriften i dag eller i nær fremtid. Dette vil kun være en problemstilling «på lengre sikt» dersom avbøtende tiltak ikke kommer på plass.
 • Vi forholder oss til konsesjoner og øvrige rammer satt av myndighetene i alle våre prosjekt vi er inne i. Gjennom hele levetiden til alle våre anlegg, i forkant og i driftsfasen, bidrar vi til at myndighetene til enhver tid har et oppdatert kunnskapsgrunnlag.
 • Roan Vind ga i januar 2022 innspill til OED og jobber for at utredningsprosessen skal gå så raskt som mulig.
 • Driften kan fortsette så lenge det er en pågående prosess for å etablere tilstrekkelige avbøtende tiltak slik at konsesjonen er i samsvar med høyesterettsdommen.


Vindparkene på Fosen:

Roan vindpark:

 • Oppstart: 2018.
 • 71 turbiner.
 • Årsproduksjon: 884 GWh.
  (tilsvarer årsforbruk for ca. 45.000 husstander)
 • Eier: Roan Vind (Aneo Roan Vind Holding 60%, Nordic Wind Power 40%)
 • Operatør: Aneo.

Aneo Vind Holding er eid 51% av Aneo og 49% av Stadwercke München. Nordic Wind Power er eid av EIP og BKW).


Storheia vindpark

 • Oppstart: 2019
 • 80 turbiner.
 • Årsproduksjon: 1000 GWh.
  (tilsvarer årsforbruk for ca. 50.000 husstander)
 • Eier: Fosen Vind (Statkraft, 52,1%, Nordic Wind Power, 40%, Aneo, 7,9%.)
 • Operatør: Statkraft.


Tall og fakta

1,9 terrawattimer pr år
De to vindparkene leverer 20 prosent av all vindkraftproduksjon i Norge. De 151 vindturbinene produserer kraft nok til om lag 100.000 husholdninger. Produksjonen ved de to anleggene er anslått til 1,9 terrawattimer (TWh) årlig.


Utbyggingskostnaden kan anslås til 5,7 milliarder kroner

Anleggene Storheia og Roan har en samlet kapasitet på 543,6 megawatt. Utbyggingskostnaden kan anslås til 5,7 milliarder kroner, hvis man legger til grunn investeringskostnader på 10,5 millioner kroner per megawatt inkludert nettilknytning, slik Thema Consulting har gjort i tidligere anslag.

I 2012-2014, før den store vindkraftutbyggingen startet, var det årlige kraftunderskuddet i Midt-Norge (NO3) på rundt syv terawattimer (TWh).

Tidslinje, "Fosen-saken":

2010: NVE gir konsesjon til bygging av Roan vindkraftverk.

2010:
Nord-Fosen siida m. fl påklaget NVEs vedtak til OED.

2013:
OED treffer nytt konsesjonsvedtak for Roan Vindkraftverk, bl.a med redusert planområde og færre turbiner på Haraheia, etter krav fra Nord-Fosen siida.

2014:
Fosen Vind begjærte skjønn for utmåling av erstatning for tapte beiterettigheter. Ingen gyldighetsinnsigelser fra Nord-Fosen siida.

2016:
Fosen Vind og Nord-Fosen siida inngår avtale om samarbeid og erstatning for ulemper i byggeperioden. Ingen gyldighetsinnsigelser fra Nord-Fosen siida, tvert i mot skriver Nord-Fosen siida under på at det ikke vil reises innsigelser mot gyldighet av konsesjon, ekspropriasjon eller forhåndsstiltredelse (samtykke til at Roan og Haraheia tas i bruk til bygging av vindkraftverk).

2016:
Grunnarbeider for bygging av Roan vindpark iverksettes, uten protester fra Nord-Fosen siida.

2018:
Inntrøndelag tingrett tilkjenner Nord-Fosen siida 10,7 millioner i erstatning for tapte beiteretter ifm byggingen av Roan, Harbakksfjellet og Kvenndalsfjellet vindkraftverk.

2018:
Fosen Vind anket erstatningsutmålingen til lagmannsretten. Nord-Fosen siida anker ikke.

2019:
Roan vindkraftverk idriftsettes.

2020:
Frostating lagmannsrett tilkjenner tilkjenner Nord-Fosen siida 44,6 millioner i erstatning for tapte beiteretter ifm byggingen av Roan vindkraftverk.

2020:
Fosen Vind anker lagmannsrettens dom inn for Høyesterett. Nord-Fosen siida ber i sitt anketilsvar om at høyesterett saken avvises da den ikke reiser prinsipielle spørsmål for Roan, og siden lagmannsrettens dom etter siidaens oppfatning er riktig.

2021:
Høyesterett nekter erstatningsskjønnet fremmet for Roan vindpark, pga utilstrekkelige avbøtende tiltak i konsesjonen. Høyesterett tok gyldighetsspørsmålet for Roan til behandling til tross for at Nord-Fosen siida ikke hadde fremmet noen anførsel om ugyldighet under saksforberedelsen.


(English version)

Facts on the two Fosen wind farms and the Supreme court ruling

Background

The "Fosen case" was a civil lawsuit regarding the discretionary assessment of compensation to the reindeer owners at Fosen in connection with the construction of Storheia wind farm and Roan wind farm.

The matter of financial compensation to the reindeer herders was dealt with both in the district court and the appeal court, where there were judgments on the scope of compensation in both courts.

During proceedings in the Supreme Court, the discretion was refused, which means that they did not take a decision on how much the compensation should be. This is because, on the basis of the evidence presented, the court considered that the license had been granted on an insufficient basis.

Prior to the start of construction, in 2016 at the latest, the reindeer owners at Nord-Fosen gave their written consent and signed that they had no objections to the validity of the concession and expropriation permit for the wind farm in Roan. They also agreed to the startup of the construction since it was only the amount of compensation that was unclear.

What does the Supreme Court say?

The Supreme Court writes that the OED in the licensing process did not take the necessary considerations to ensure mitigation measures, and that the reindeer herders at Fosen "in the longer term" is threatened as a result of these deficiencies in the licence.

The judgment does not say that the wind farms must be demolished. On the contrary, the Supreme Court Justice has subsequently clarified: The Supreme Court clarifies that the verdict on the wind turbines at Fosen does not mean that they must be demolished. Read the judgment here(in Norwegian only).

The reindeer herding Sami had not brought a case alleging that the wind turbines should be taken down, and then this fell outside the scope of the case, says the head of the judges in the Supreme Court, Justice Toril Marie Øie to Adresseavisen (10.01.2022).

In contrast to the Court of Appeal, the Supreme Court considered that the proposal for winter feeding of the reindeer in a fenced area was not sufficient to safeguard the Sami's right to their cultural practice.

What does the Ministry of Petroleum and Energy (MPE) say?

The state interprets the wording of the judgment as a matter where the basis for reindeer husbandry would be "threatened in the long term". By this the MPE means that there is time to explore how all interests can be safeguarded within the framework set by the law.

The MPE started immediately after the Supreme Court verdict working with new investigations with a goal to establish an impact assessment program to identify "adequate mitigating measures" that can contribute to ensuring that reindeer husbandry's rights are safeguarded in the future.

MPE minister Terje Aasland (Ap) says the state is committed to resolving the conflict that has arisen, and that wind power and reindeer herding can take place in the same area. He is clear that there is a big job that needs to be done, and that it may still take a year before a proposal for measures is available.

The government has in a statement apologized to the Fosen Sámi that the concession decision has violated human rights.


What does Aneo and Roan Vind do?

Roan Vind relates to the license granted by the State at OED, which gives the company permission to operate wind power production in Roan for 25 years. The license is valid until the Ministry of Petroleum and Energy has concluded a new license decision. Thus, the owners of the wind farms operate within the framework set by Norwegian law.

The violation of human rights consists in the granting of a licence. The builders have not violated human rights.

Our operations do not pose a threat to reindeer herders today or in the near future. This will only be a problem "in the longer term" if mitigating measures are not put in place.

We comply with licenses and other frameworks set by the authorities in all our projects and operations. Throughout the lifetime of all our facilities, in the lead-up to and during the operational phase, we contribute to ensuring that the authorities have an up-to-date knowledge base at all times.

Roan Vind gave input to the MPE governed impact assessment program in January 2022 and is working to ensure that the investigation process goes as quickly as possible.

The operation can continue as long as there is an ongoing process to establish sufficient mitigation measures so that the concession is in accordance with the Supreme Court judgment.

The wind farms at Fosen:

Roan wind farm:

Start-up in 2018.

71 turbines.

Annual production: 884 GWh.

(equivalent to annual consumption for approx. 45,000 households)

Owner: Roan Vind (Aneo Roan Vind Holding 60%, Nordic Wind Power 40%)

Operator: Aneo.

Aneo Vind Holding is owned 51% by Aneo and 49% by Stadtwerke München. Nordic Wind Power is owned by Energy Infrastructure Partners and Bern Kraftwerke).


Storheia wind farm:

Start-up in 2019

80 turbines.

Annual production: 1000 GWh.

(equivalent to annual consumption for approx. 50,000 households)

Owner: Fosen Vind (Statkraft, 52.1%, Nordic Wind Power, 40%, Aneo, 7.9%)

Operator: Statkraft.

Figures and facts

1.9 terawatt hours per year

The two wind farms supply 20 percent of all wind power production in Norway. The 151 wind turbines produce enough power to supply 100,000 households. Production at the two facilities is estimated at 1.9 terawatt hours (TWh) annually.

The development cost can be estimated at NOK 5.7 billion

The Storheia and Roan facilities have a combined capacity of 543.6 megawatts. The development cost can be estimated at NOK 5.7 billion, if one assumes investment costs of NOK 10.5 million per megawatt including grid connection, as Thema Consulting has done in previous estimates.

In 2012-2014, before the major wind power development started, the annual power deficit in central Norway price area (NO3) was around seven terawatt hours (TWh).

Production environment