Konsernsider

Fosensaken

Vi tilstreber å opptre aktsomt i alt vi utfører i Aneo.

Aktsomhetsvurdering for Roan Vind DA i «Fosen-saken»

 

Roan Vindpark ble planlagt før åpenhetslovens ikraftsettelse, men det ble gjennomført vurderinger som ligger nært opp til dagens lovkrav allerede før utbyggingen fant sted:

 • Det ble gjort omfattende konsekvensutredninger vedrørende Roan Vindparks virkning på reindriften i forbindelse med konsesjonsprosessen i 2008–2013. Som en del av denne vurderingen ble konsekvensene for reindriften i lys av FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 27 vurdert av Olje- og energidepartementet (OED), med den konklusjon at SP artikkel 27 ikke var brutt.
 • Roan Vind og dets eiere har lagt til grunn at virkningene for reindriften i området har vært grundig og godt vurdert i forbindelse med konsesjonsprosessen og har ikke gjort observasjoner som tilsier at vurderingene fra denne perioden ikke skulle stå seg. Selskapet har hatt løpende og åpen dialog med den berørte reindriftsgruppen (Nord-Fosen siida) i mange år om virkningene av selskapenes øvrige kraftproduksjon på Fosen, og har heller ikke i denne utenomrettslige dialogen fått opplysninger, innspill eller krav som kunne tilsi at vurderingene fra konsesjonsprosessen fra 2008-2013 ikke lenger står seg.
 • I forkant av anleggsstart, senest i 2016, ga reineierne på Nord-Fosen skriftlig samtykke til bygging og drift av Roan vindpark, og skrev under på en avtale om at de ikke skulle reise rettslig tvist om gyldigheten av konsesjon og ekspropriasjonstillatelsen for vindparken i Roan. De samtykket til at bygging ble i iverksatt da det bare var erstatningsbeløpet som var uavklart.

 

Høyesterett avsa 11. oktober 2021 dom hvor de la til grunn at konsesjons- og ekspropriasjonsvedtakene vedrørende Roan og Storheia vindkraftverk var ugyldige, fordi vedtakene ikke inneholdt tilfredsstillende avbøtende tiltak overfor de berørte reindriftsutøverne. Høyesterett la til grunn at vedtakene derfor innebærer et brudd på reindriftsutøvernes rettigheter etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27.

Høyesteretts dom legger til grunn at det etter 2013 er framkommet ny faktakunnskap om virkningene av utbyggingen av Roan vindpark som medfører at konsekvensutredningen fra konsesjons- og klageprosessen i 2008–2013 ikke lenger fremstår som fullstendig. Høyesteretts dom sier ikke at vindparken allerede har forårsaket faktiske negative konsekvenser for reindriftsutøvernes grunnleggende menneskerettigheter, herunder SP artikkel 27, men dommen fastslår at fravær av tilstrekkelige avbøtende tiltak på lengre sikt vil få den konsekvens at vindkraftverkene hindrer de berørte reindriftsutøvernes kulturutøvelse.

 • Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie presiserte 10. januar 2022 at Høyesterett ikke har ment noe om konsekvensene av dommen, og dermed ikke ment noe om hvorvidt vindturbinene på Fosen må rives.
 • Konsesjonen for vindkraftverket er ikke opphevet som følge av Høyesteretts dom, men staten er forpliktet til å sette i gang en prosess for å vurdere om bruddet kan repareres. Som følge av dette har OED varslet en omgjøringsprosess for å fatte nye vedtak som ikke krenker reindriftens rettigheter etter SP artikkel 27.
 • Roan Vind med sine eiere engasjerer seg aktivt i OEDs omgjøringsprosess, for å kartlegge de potensielle negative konsekvensene av vindparkutbyggingen, etablere en god dialog med reindriftsutøverne, og vurdere egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser i samsvar med åpenhetsloven § 4 første ledd bokstav c.
 • OED har bedt Roan Vind (og Fosen Vind) om å foreslå et utredningsprogram for oppdatering av kunnskapsgrunnlaget om den faktiske situasjonen på Fosen og effekten av mulige avbøtende tiltak. De berørte reindriftsutøverne ble forespurt om å samarbeide om utformingen av utredningsprogrammet, men avslo dette. Roan Vind sendte inn sitt forslag til utredningsprogram til departementet 31. januar 2022. OED har drøftet programmet med de berørte reindriftsutøverne, og på bakgrunn av dette har Roan Vind i brev 16. juni 2022 foreslått ytterligere konkretiseringer av programmet. OED sendte den 12. september 2022 et forslag til utredningsprogram til berørte reinbeitedistrikt, som utgangspunkt for konsultasjoner. OED sendte 25. april 2023 ut endelig utkast til utredningsprogram som var gjenstand for avsluttende politisk konsultasjon med Sametinget.
 • Det må nye utredninger til for å gi et komplett og oppdatert faktagrunnlag i saken. Utredningene er avgjørende for å kunne gjøre en forsvarlig vurdering av hvilke avbøtende tiltak som kan reparere menneskerettighetsbruddet.
 • I 2023 har vi sett omfattende demonstrasjoner mot statens håndtering av Fosensaken. Det har også vært demonstrasjoner utenfor, og hærverk inne i, vindkraftverket. Roan Vind har anmeldt blokade av ankomst og hærverket til politiet. Roan Vind er blitt anmeldt til Økokrim av Motvind og av Nord-Fosen siida bl.a. for ulovlig bruk av beiteland. Økokrim har besluttet å ikke iverksette etterforskning på bakgrunn av anmeldelsene.
 • Selv om konfliktnivået i denne saken er høyt, har selskapet hatt dialog med siidaen gjennom hele året. Siden mai 2023 har selskapet deltatt lojalt i mekling med siidaen, på initiativ fra Olje- og energidepartementet, der også staten er med. Meklingen er ledet av riksmekler Mats Ruland, sammen med tingrettsdommer Hanne Sofie Bjelland og reineier Tom Lifjell.
 • Selskapet har tro på at en avklaring gjennom en minnelig løsning vil kunne gi en raskere avklaring enn gjennom en forvaltningsprosess, og ønsker å søke en minnelig ordning dersom siidaen er interessert i det.
 • Det er viktig for selskapet å ha stor oppmerksomhet på reindriftens situasjon også i perioden fram til saken er endelig avklart. Selskapet er opptatt av å gjøre sitt for å hindre at trusselen for de negative virkningene inntrer undervegs. Selskapet har hatt løpende dialog med siidaen om dennes behov for mulige avbøtende midlertidige tiltak, tilbudt kompensasjon for denne mellomperioden, og har dekket siidaens kostnader til juridisk bistand. Selskapet vil også følge dette nøye framover, og håper på en snarlig avklaring på saken.
Production environment