Konsernsider

Helse, sikkerhet og sikring

Personsikkerhet kommer alltid først i Aneo.

Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet

Vårt mål er null arbeidsrelaterte ulykker, personskader og sykdom.  Personsikkerhet skal komme først i alt vi utfører, og det samme kravet stiller vi til våre leverandører.  Vår holdning er at alle ulykker kan forebygges gjennom et systematisk sikkerhetsarbeid.

Et grunnleggende prinsipp i alt HMS-arbeid er at det skal utføres systematisk og med langsiktighet. Vi jobber kontinuerlig med å forebygge ulykker, personskader og arbeidsrelatert sykdom.

Målet om null arbeidsrelaterte ulykker, personskader og sykdom er integrert i våre holdninger og handlinger. Vi har sterkt fokus på kontinuerlig forbedring, og vi ønsker å lære av våreuønskede hendelser.

Et godt arbeidsmiljø er grunnleggende for å ivareta våre ansattes helse, for å legge til rette for en trygg arbeidsplass og engasjerte medarbeidere.  Vi sørger for å ha på plass tiltak som skal sikre akseptabel restrisiko. Alle våre medarbeidere er tilknyttet en bedriftshelsetjenesteordning.

Sikring

Vi har en målsetning om å forebygge, oppdage, håndtere og respondere på alle uønskede sikkerhetshendelser. Vårt sikringsarbeid skal sørge for at vi kan nå våre mål.

Selv om sikring er et linjeansvar, er den enkeltes atferd og handlinger avgjørende for at vi lykkes. Alle som arbeider i eller for Aneo har derfor et selvsteding ansvar for å bidra til å skape og ivareta en akseptabel sikringsstandard.

Evnen til å beskytte våre ansatte, eiendeler og virksomhet mot trusler er avgjørende for vårt eksistensgrunnlag, og for at vi skal lykkes med våre forretningsaktiviteter.

Vi har en helhetlig tilnærming til sikring delt inn i tre ulike områder: fysisk sikring, informasjonssikring og personellsikring.

Fysisk sikring

Handler om å verne våre medarbeidere. Samt forebygge og reagere på hærverk, tyveri, spionasje og lignende, på våre områder.

Personellsikring

Handler om å beskytte mot de som utnytter legitim tilgang til våre systemer til uautoriserte formål.

Informasjonssikring

Handler om å sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet på vår informasjon.

Kriseledelse, kontinuerlig forretningsdrift og beredskap

Vår konsernberedskap er dimensjonert ut fra eksterne krav og krav vi stiller til oss selv. Med konsernberedskap mener vi tiltak for å forebygge, begrense eller håndtere uønskede hendelser og kriser som kan oppstå i alle våre aktiviteter. Beredskap handler derfor for oss om å oppdage, varsle, iverksette tiltak,
normalisere og evaluere.

Hovedformålet med beredskapen er å forhindre eller redusere: materielle skader, personskader/annen påvirkning på mennesker, ytre miljø, produksjon og drift, informasjon, finansielle eiendeler og omdømme.

Prioritert rekkefølge ved håndtering i beredskapssituasjoner:

  1. Liv og helse
  2. Ytre miljø
  3. Selskapets verdier og verdiskaping
  4. Omdømme

Vi har konserndekkende styringssystem som beskriver styringen av respons fra beredskapsorganisasjonen og styring av kontinuerlig forretningsdrift i selskapet. Vårt styringssystem er bygd på myndighetskrav, standarder, god bransjepraksis og egne interne krav.

Konsernberedskapen er en 24/7/365-løsning, og beredskapstelefonfunksjonen er svært sentral for å motta og håndtere varsel.

Production environment