Konsernsider

Våre klimaambisjoner

Aneo skal inkludere hensyn til bærekraft i all vår framferd. Det betyr at vi skal jobbe for å ivareta dagens behov uten å redusere fremtidige generasjoner muligheter til å få dekket sine. 

Aneo er et fornybar kraftselskap som skal inkludere hensyn til bærekraft i all vår framferd. Bærekraft handler om å ivareta dagens behov uten å redusere fremtidige generasjoners muligheter til å få dekket sine. Det betyr at vi skal ivareta klima og miljø, det sosiale og det økonomiske samtidig. Vi føler et dypt ansvar for å bidra til et slikt bærekraftig samfunn uten uakseptabel kostnad for verken klima eller natur.

Det betyr at Aneo understreker nødvendigheten av å etterleve signalene fra Klimapanelet (IPCC) og Naturpanelet (IPBES) om at naturkrisen er en like stor utfordring for verdenssamfunnet som klimakrisen. At vår kjerneaktivitet er fornybar kraft betyr dermed ikke at vi automatisk anser oss selv som bærekraftige. Vi krever mer av oss selv.

Vi skal til enhver tid etterleve loven, men sette enda høyere krav til oss selv der hvor vi opplever at dagens regelverk ikke strekker til. Derfor jobber vi kontinuerlig med å være transparente på våre vurderinger og kontinuerlig søke ny og forbedret kunnskap om konsekvensene av våre handlinger. 

Utfordringene vi står overfor er for komplekse til at noen enkeltaktør kan løse dem alene. Dette tolker vi som et behov for at vi alle skal gjøre vårt, med omtanke for andres evne til å gjøre sitt. Likevel jobber Aneo aktivt for å støtte FNs bærekraftsmål, fordi vi både erkjenner og ser at vårt bidrag utgjør en betydningsfull forskjell for å nå målene.

Vi ser til FNs bærekraftsmål for inspirasjon og påminnelse om bredden som ligger i bærekraftsbegrepet, og har valgt fremheve åtte bærekraftsmål som vi opplever ligger tettest opp mot vår aktivitet. Det er bærekraftsmål 5, 7, 8, 9, 12, 13, 15 og 16.

Foto: FN
Production environment