Konsernsider

Vårt vern av natur

Verdenssamfunnet står overfor flere store utfordringer, og klimaendringene har rettmessig fått mye fokus. Men de siste årene har behovet for økt fokus på natur og miljø blitt løftet fram av blant annet Naturpanelet (IPBES) og WWF. Deres rapporter har satt tall på den svært negative innvirkningen verdenssamfunnet har på artsmangfoldet og naturens tilstand over hele kloden.

Redusert antall individer og redusert biomangfold resulterer i betydelig svekket resiliens, og slikt økt fare for varig reduksjon av økosystemtjenestene vi er totalt avhengige av. 

Naturpanelet er tydelige på at endringene i verdens økosystemer utgjør en like alvorlig utfordring for menneskeheten er som klimaendringene.

Det betyr at vi må evne å ha flere tanker i hodet på en gang, vi må på bærekraftig vis ta vare på naturen samtidig som vi fjerner utslippene.

Det å inkludere hensyn til natur og nærmiljø i våre aktiviteter er ikke nytt, men har fått fornyet fokus gjennom de nevnte rapportene. Naturen og vårt lokale miljø er derfor være en like stor del av vårt verdigrunnlag i all vår aktivitet.

Vi erkjenner at all vår aktivitet vil ha en direkte eller indirekte innvirkning på naturen, enten i form av areal- eller ressursbruk. Vi føler derfor på et stort ansvar for å forstå konsekvensene av våre valg, og slik gjøre oss best mulig i stand til å minimere de negative konsekvensene av våre inngrep gjennom hele verdikjeden.

Production environment