Konsernsider

Ny kraft

Norge, Norden og Europa trenger mer fornybar energi - raskt. Vi har kraften og motet til å satse på løsninger som virker.

Finn ditt kraftpotensiale

Vi i Aneo har ambisjoner om å bygge ut mer fornybar kraft i Norden. Siden midten av 2000-tallet har vi satset på utbygging av vindkraft, og nå leter vi etter nye områder med gode nok vindressurser for vindkraftproduksjon, og områder med mange nok soltimer til å produsere solkraft. Etablering av ny kraftproduksjon gir direkte verdiskapning for kommuner og grunneiere, og positive ringvirkninger for det lokale næringslivet.

Vi utvikler og gjennomfører kraftprosjekter på en måte som begrenser negative miljøkonsekvenser mest mulig. Vi utvikler kraftprosjekter for å drive dem selv, i et langsiktig og bærekraftig perspektiv. Prosjektene utvikles i nært samarbeid med lokalsamfunnet, kommuner, relevante myndigheter, grunneiere og andre berørte.

 

Kontakt oss om fornybar kraftproduksjon

Er du grunneier og tror at din eiendom kan egne seg for kraftproduksjon? Eller representerer du en kommune som ønsker at vi skal vurdere kommunens muligheter for produksjon av fornybar kraft?

Ta gjerne kontakt med Solveig Ulseth, Avdelingsleder Prosjektutvikling vind og sol.

Ta kontakt med Solveig!
Kyr beiter i en åker med solcellepaneler i bakgrunnen

Er du bonde, og interessert i å kombinere jordbruk og solkraftproduksjon?

Vi utforskeen banebrytende tilnærming til norsk landbruk, hvor solkraft- og matproduksjon deler samme areal. For deg som bonde kan samdrift med solkraftproduksjon gi nye muligheter for økt verdiskapning på ditt landbruksareal. I tillegg til økte inntektsmuligheter, bidrar du som bonde med å tette energigapet storsamfunnet står overfor i årene som kommer, samtidig som vi lar uberørt natur stå. 

Les mer om dine muligheter for samdrift

Vindkraft

Norge og Norden har veldig gode forutsetninger for produksjon av vindkraft. I dag og i mange år fremover antas vindkraft på land å være den fornybare kraftproduksjonen med lavest utbyggingskostnad pr. produsert enhet. Potensialet for lokal verdiskapning til kommune og grunneiere er stort, og utbygging av vindkraft kan styrke mulighetene for lokal industrietablering.

Vi hjelper deg med å vurdere muligheten for vindkraft på din eiendom, industrivirksomhet eller kommune.

Ta kontakt med oss

Solkraft

I motsetning til hva mange tror, er det gode forutsetninger for solkraftproduksjon i Norge og resten av Norden. Vi tror at solkraft innen kort tid vil utgjøre en viktig del av nordisk kraftproduksjon. Solkraft kan produseres fra paneler på bygninger eller andre konstruksjoner, eller festet til bakken i en solpark. Områder som tidligere har vært brukt til industri og næring kan være spesielt egnet med sin nærhet til kraftnett og annen infrastruktur. Kanskje er det muligheter for solkraft på din eiendom eller i din kommune? 

Ta kontakt med oss
Production environment