Konsernsider

Styret i Aneo

Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av Aneo og fører tilsyn med konsernets virksomhet og daglige drift.

Styret i Aneo består av fire aksjonærvalgte styremedlemmer og to styremedlemmer som er valgt av de ansatte. I tillegg deltar fire aksjonærvalgte varamedlemmer og to ansattvalgte observatører i styremøtene.

Styret er sammensatt slik at det skal kunne ivareta aksjonærfellesskapets interesser og selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. Målet er å sikre mangfold i styret med hensyn til geografisk tilhørighet, kjønn, industriell forståelse og faglig bakgrunn.

Les om våre prinsipper for eierstyring og selskapsledelse 

Styret i Aneo

Denne listen inneholder kort

Production environment